สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

The Secondary Educational Service Area Office Nakhon Pathom
General Information
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง : เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)

ตำบลแหลมบัว

อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501 

โรงเรียน : 29 โรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา : 1,949 คน

นักเรียน : 36,821 คน

Executive Information
ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

»» ดร.สุเนตร ขวัญดำ

 


 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

» นายเทอดนคร ห้องแซง

» นางสาวกนกวรรณ การุญ

Action Plan
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
และจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สพฐ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   

School Map Information
แผนที่โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลทั่วไป

 ที่ตั้ง : เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501 

โรงเรียน
0
ครูและบุคลากร
0
นักเรียน
0
Scroll to Top